Reader comments · Azerbaijanis take to the internet to condemn gay pride ‘mini rally’ in Baku · PinkNews

Enter your email address to receive our daily LGBT news roundup

You're free to unsubscribe at any time.

Azerbaijan

Azerbaijanis take to the internet to condemn gay pride ‘mini rally’ in Baku

Post your comment

Comments on this article are now closed.

Reader comments

 1. That There Other David 17 Sep 2013, 8:24pm

  Same thing happens whenever there’s a Pride parade, regardless of country. The foaming-at-the-mouth crazies come out of the woodwork and go straight to DefCondemn 1. There’s a percentage of every population that simply can’t bear to acknowledge our existence, let alone our rights to live our lives.

  Yet let’s put this into perspective. Compared to what’s going on elsewhere in the region this is nothing.

 2. The first gay parade in a muslim country was in Turkey and still happening every year. As a Turkish gay man so happy and proud for azerbaijani brothers!

  1. Helge Vladimir Tiller 17 Sep 2013, 10:29pm

   Enjoy your happiness, Rainboy ! I have friends from Iran who have been taking part in Pride parades in Turkey., together with the organization Kaos. Most of them live in Canada. It is so beautiful to experience that such parades can take place in countries with a majority of Muslims or with a large percentage of Muslims, like in Lebanon. Lots of joy to you and your friends from me ! A warm kiss- from Norway !

 3. Jagatheesan Chandrasekharan 8 Nov 2013, 9:11am

  16) Classical Azerbaijani

  3. Khaggavisàna Sutta. –
  Bu kərgədan.

  klassik Azərbaycan

  57. Pis səhv davranışları ilə dost və mahiyyəti görmürəm edənlər çəkinin,
  Xeyrinə laqeyd və kərgədan buynuzlu kimi tək olmaq etməyin.

 4. Jagatheesan Chandrasekharan 8 Nov 2013, 12:54pm

  1095 Lesson 081113 FRIDAY
  FREE ONLINE E-Nālanda Research and Practice UNIVERSITY
  chandrasekhara.tipitka@gmail.com
  Rector
  Jagatheesan Chandrasekharan

  3. Khaggavisàna Sutta. –
  The Rhinoceros.

  1) CLASSICAL PALI

  57. Pàpasahàyaü parivajjayetha
  Anatthadassiü visame niviññhaü,
  Sayaü na sece pasutaü pamattaü
  Eko care khaggavisàõakappo.

  2) CLASSICAL SINHALA

  45′ ))mhH!dma;s m1;sfjO Or nyqY1e; j” Ou!h Y1e; jYfhka m1;sfjO jYfhka orK Wodrjq jegysuz kqjK we;s l,HdK us;1hd Nckh lrkafkah’ fuf,j mrf,dj yd mrudF:hka oek ielkid’

  3. Khaggavisàna Sutta. –
  The Rhinoceros.

  3) CLASSICAL ENGLISH

  57. Avoid evil friends with wrong conduct, those who do not see the essence,
  Do not neglect your own good, and fare alone like the single horned rhinoceros.

  Kannadaprabha

  4) CLASSICAL KANNADA

  3. Khaggavisàna Sutta. –
  ಖಡ್ಗಮೃಗ.

  Avatar
  Jagatheesan Chandrasekharan

  57. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಖಡ

 5. Jagatheesan Chandrasekharan 11 Nov 2013, 2:22pm

  15) Classical Armenian

  3. Khaggavisàna Sutta. –
  The Rhinoceros.

  դասական հայերեն

  58. Ասոցիացված ազնիվ ընկերները, ովքեր սովորել են ուսուցման, կարող է կրել այն եւ սովորել այն,
  Իմանալով, որ իմաստ փարատելու կասկածները, եւ ճանապարհորդել միայնակ նման մեկ եղջյուրավոր ռնգեղջյուր.

These comments are un-moderated and do not necessarily represent the views of PinkNews. If you believe that a comment is inappropriate or libellous, please contact us.